Algemene Voorwaarden Schoonheidsspecialiste Romy
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Schoonheidsspecialiste Romy, wij, we, ons of onze: Romy Dom., gevestigd in Antwerpen,
2627 Schelle, Steenwinkelstraat 583, ingeschreven met Btw-identificatienummer:
0736.528.720
Klant, jij, je of jou(w): De gebruiker van een van onze door ons aangeboden diensten en/of de
bezoeker van onze website(s).
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.


Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op (de aanschaf van) een opleiding, op jou bezoek aan
onze website of bij het gebruik van onze e-commerce. Daarnaast zijn deze voorwaarden van
toepassing op al onze andere diensten, leveringen en aanbiedingen en op overeenkomsten die
je met ons sluit.
Afwijkingen op de voorwaarden zijn alleen geldig, als we dit expliciet of schriftelijk zijn
overeengekomen. Wij accepteren geen andere (algemene) voorwaarden dan die van ons.
Mochten onze voorwaarden of een met ons gesloten overeenkomst een bepaling bevatten die
in strijd is met de wet, dan blijven alle andere bepalingen in de voorwaarden geldig. De
bepaling zelf zal door ons worden vervangen door een vergelijkbare bepaling die niet in strijd
is met de wet.
Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden zo nu en dan te wijzigen. Op onze website
zijn altijd de meest recente voorwaarden te vinden. We raden je daarom aan om regelmatig op
onze website te checken of er nieuwe voorwaarden gelden. Overigens blijven op het door jou
aangeschafte diensten de voorwaarden van kracht die je bij het plaatsen van je bestelling hebt
geaccepteerd.


Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden ons niet. Wij behouden ons het
recht voor te weigeren om met een (rechts)persoon een overeenkomst aan te gaan om ons
moverende redenen.
Een overeenkomst tussen jou en ons komt tot stand zodra:
je op onze website alle inschrijfvelden volledig en naar waarheid hebt ingevuld;
je een aankoop doet bij ons.


Artikel 3. E-commerce
Artikel 3.1. Algemene bepalingen
De e-commerce website van Schoonheidsspecialiste Romy met maatschappelijke zetel te
Steenwinkelstraat 583, 2627 Schelle, BTW 0736.528.720 biedt haar klanten de mogelijkheid
om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling
die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het
plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Schoonheidsspecialiste Romy moet de
Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze
voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Schoonheidsspecialiste Romy aanvaard
zijn.


Artikel 3.2. Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW (21%) en alle andere
verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart
vermeld. Alle artikelen worden door Schoonheidsspecialiste Romy geleverd, ophalen ter
plaatse is ook mogelijk.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet
inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3.3. Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie
onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten
in het aanbod binden Schoonheidsspecialiste Romy niet. Schoonheidsspecialiste Romy is wat
de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een
middelenverbintenis. Schoonheidsspecialiste Romy is in geen geval aansprakelijk ingeval van
manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid,
leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen
met onze support: romy.dom@hotmail.com of via onze sociale media kanalen.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of
ingetrokken door Schoonheidsspecialiste Romy. Schoonheidsspecialiste Romy kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een
aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 3.4. Online aankopen
De bestelprocedure verloopt als volgt: de Klant plaatst artikelen in zijn/haar winkelwagen,
daarna klikt de Klant door naar de ‘bestellen’ waar een overzicht van de winkelwagen wordt
getoond. Tenslotte accepteert de Klant de Algemene voorwaarden (dit document) en wordt
het verkoopcontract gesloten.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
• Contant bij levering
• Via overschrijving op rekeningnummer BE54 9733 7542 5497
• Contant bij afhaling
• Via Payconiq
• Etc.
Schoonheidsspecialiste Romy is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige
tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 3.5. Levering en afhaling
Artikelen besteld via onze e-commerce worden enkel geleverd in de Regio 2627 Schelle,
2845 Niel, 2620 Hemiksen, 2850 Boom, 2630 Aartselaar. Andere locaties zijn mogelijk
indien dit mondeling of schriftelijk overeen is gekomen met Schoonheidsspecialiste Romy.
Afhaling van artikelen zal steeds plaats vinden op het adres van onze maatschappelijke zetel,
steenwinkelstraat 583, 2627 Schelle.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de
woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere
tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan
Schoonheidsspecialiste Romy.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem
aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van
de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door
Schoonheidsspecialiste Romy was geboden.


Artikel 3.6. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de
exclusieve eigendom van Schoonheidsspecialiste Romy.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van
Schoonheidsspecialiste Romy te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde
artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 3.7. Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van
consument artikelen online aankopen bij Schoonheidsspecialiste Romy.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van
redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de
Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Schoonheidsspecialiste Romy,
Steenwinkelstraat 583, 2627 Schelle, België, romy.dom@hotmail.com
via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte
stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor
gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier1
voor herroeping, maar is hiertoe niet
verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn
uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na
de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan
Schoonheidsspecialiste Romy heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan
Schoonheidsspecialiste Romy, Steenwinkelstraat 583, 2627 Schelle, België. De Klant is op
tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt
Schoonheidsspecialiste Romy zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en
schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is
van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren,
gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Schoonheidsspecialiste Romy alle tot op dat
moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de
Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Schoonheidsspecialiste Romy
op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij
verkoopovereenkomsten kan Schoonheidsspecialiste Romy wachten met de terugbetaling
totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de
goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van
levering dan de door Schoonheidsspecialiste Romy geboden goedkoopste standaard levering
worden niet terugbetaald.
Schoonheidsspecialiste Romy betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee
de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins
heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in
rekening worden gebracht.
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
• Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
• De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden
is aan schommelingen op de financiële markt waarop Schoonheidsspecialiste
Romy geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
voordoen;
• De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
• De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd
zijn met andere producten


Artikel 3.8. Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij
verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke
garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie
laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de
Klant contact op te nemen met de Schoonheidsspecialiste Romy klantendienst en het artikel
op zijn kosten terug te bezorgen aan Schoonheidsspecialiste Romy.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Schoonheidsspecialiste Romy zo snel mogelijk
inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling
ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan
ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met
doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of
handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht
onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van
aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens
tegenbewijs door de Klant.
Tevens worden geopende producten nooit teruggenomen.


Artikel 3.9. Klantendienst
De klantendienst van Schoonheidsspecialiste Romy is bereikbaar op het telefoonnummer
+32 4 71 23 93 36, via e-mail op romy.dom@hotmail.com of per post op het volgende adres
Steenwinkelstraat 583, 2627 Schelle. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 3.10. Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Schoonheidsspecialiste Romy
beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de
wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per maand
verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder
aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag,
met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Schoonheidsspecialiste Romy zich het recht voor de
niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 3.11. Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen
dienen.
1 Modelformulier
Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt
herroepen.
Aan Schoonheidsspecialiste Romy, Steenwinkelstraat 583, romy.dom@hotmail.com
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de
verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
Handtekening van consument(en):
Datum :
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Artikel 4. Betaling
Op onze website is aangegeven op welke manier je kunt betalen voor jouw aankoop. Je
betaalt op de door jou gekozen betaalwijze. Als die mogelijkheid is aangegeven, kun je er
eventueel ook voor kiezen in termijnen te betalen. Zodra je jouw bestelling hebt bevestigd, ga
je de verplichting aan om de gehele aankoopsom aan ons te betalen. Je bent daarbij - uiteraard
- verplicht om juiste en volledige betaalgegevens op te geven. En, als je betaalt via een
incasso, om te zorgen voor voldoende saldo.
Bij behandelingen die plaats vinden in ons schoonheidsinstituut wordt er een
schadevergoeding aangerekend bij het niet nakomen van afspraken dit geldt voor laattijdige
annulering (24 uur voor afspraak), laattijdig toekomen op de afspraak of het niet opdagen op
de afspraak. Bij laattijdige annulering kunnen wij tot 50% van de behandelingsprijs aanreken,
bij meervoudig voorkomen kunnen wij vanaf driemaal laattijdig afzeggen (binnen hetzelfde
kalanderjaar) de volledige behandelingsprijs aanrekenen (dit is niet van toeppassing indien er
overmacht1
in het spel is). Wanneer u te laat komt op de afspraak wordt de tijd van u afspraak
ingekort en de behandeling (u dient 100% van de behandelingsprijs te betalen) of u kunt
kiezen om 50% van de kosten van de behandeling te betalen als schadevergoeding en u
afspraak te verleggen naar een ander mogelijk tijdstip. Bij het niet opdagen op de afspraak
zonder te verwittigen rekenen wij integraal 100% van de behandelingsprijs door bij u
volgende afspraak (dit wordt gezien als schadevergoeding voor de verloren tijd).
Termijnbetalingen dienen binnen de aangegeven termijnen door ons ontvangen te zijn. Bij te
late betaling kunnen we wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. Mochten we
een (termijn)betaling niet tijdig ontvangen, dan kunnen we de toegang tot jouw account
onmiddellijk blokkeren.
Betalingen i.v.m. onze e-commerce vindt u in het “Artikel 3. E-commerce” en bis-artikelen
1
overmacht: onder overmacht verstaan wij onverwachte gebeurtenissen zoals een overlijden,
ziekte, ziekenhuisopname of familiale problemen. Er zijn geen andere mogelijkheden die
onder overmacht vallen tenzij dit expliciet schriftelijk of mondeling met ons is
overeengekomen.


Artikel 5. De prijzen
Alle prijzen die terug te vinden zijn op een van onze website(s) of pagina’s kunnen onder
heven zijn aan veranderingen. Deze prijzen zijn enkel een indicatie en kunnen steeds
veranderen indien dit noodzakelijk is in belang van de onderneming.


Artikel 6. Toegang en gebruik opleidingen
Wij zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) onze
opleidingen en onze websites. Door een opleiding of dienst aan te schaffen, krijgt je een nietexclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om de opleiding te doorlopen.
Het is dus niet toegestaan anderen dan jouzelf toegang te verlenen tot het door jou
aangeschafte opleiding, de opleiding (of delen daarvan) te kopiëren, verkopen, vertalen,
verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, in licentie te geven of op welke andere
wijze dan ook over te dragen. Ook het delen, verkopen of op welke andere wijze dan ook
overdragen van de (inlog)gegevens die jou toegang geven tot onze opleidingen en websites is
dus niet toegestaan. Ook het enkele aanbieden aan anderen van het opleiding of
(inlog)gegevens voor de websites is verboden.
Bij overtreding van het bovenstaande:
Ben je ons een direct opeisbare contractuele boete verschuldigd van € 1.000,- per overtreding.
Elke handeling waarbij een ander dan jouzelf toegang krijgt tot de opleiding en/of onze
websites wordt beschouwd als een afzonderlijke overtreding. Indien de overtreding bestaat uit
het plaatsen van (een link naar) (delen van) de opleiding op een openbaar, althans voor een
groot publiek, toegankelijke locatie, is de hoogte van de contractuele boete € 10.000,- per
overtreding;
hebben wij het recht om naast de genoemde boete schadevergoeding te vorderen voor de door
ons geleden schade;
zullen wij jouw toegang tot onze opleidingen en websites blokkeren. Je hebt geen recht op
terugbetaling van de aankoopprijs.
Wij kunnen jouw toegang tot jouw account verder onmiddellijk blokkeren als je berichten
verspreidt of mededelingen doet over ons, onze medewerkers of over de opleiding die
schadelijk voor ons zijn.
Als we jouw account blokkeren, heb je ook niet langer toegang tot de bij de opleiding
behorende communities.


Artikel 7. Events
Met enige regelmaat organiseren wij live events op locatie waar je aan kunt deelnemen. Meer
informatie daarover vind je op onze website(s) of pagina’s. Mocht je onverhoopt jouw
deelname moeten annuleren, dan kun je dat doen door middel van een e-mail aan het in de
laatste paragraaf van deze voorwaarden vermelde e-mailadres. Bij annulering langer dan een
week voordat het event plaatsvindt wordt het door jou betaalde inschrijfgeld terugbetaald. Bij
annulering in de week voorafgaand aan het event wordt het door jou betaalde inschrijfgeld
helaas niet terugbetaald.


Artikel 8. Aansprakelijkheid
Al onze opleidingen, onze websites, e-commerces en onze andere uitingen zijn met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen, dat deze vergissingen,
onnauwkeurigheden of (type)fouten bevatten. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Ook
kunnen wij er niet in staan dat downloads die wij aan jou ter beschikking stellen volledig
virusvrij zijn. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om jouw elektronische apparaten
adequaat te beveiligen.
Het is verder volledig aan jou wat je doet met de informatie die je verkrijgt via onze
opleidingen, onze websites, e-commerces of onze andere uitingen: jij blijft zélf te allen tijde
volledig verantwoordelijk voor je eigen daden. Wij zijn nooit aansprakelijk voor de gevolgen
van jouw interpretatie, gebruik of toepassing van onze opleidingen, onze websites of andere
uitingen van ons.
Onze opleidingen kunnen onderdelen bevatten die gaat over boekhouden. Alle tips en
informatie die je via zo’n onderdeel krijgt hebben nooit dezelfde waarde als een advies van
een boekhouder of een accountant. Ook hieraan kun je dus geen rechten ontlenen.
Wij kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden indien u ons niet inlicht over u medische
toestand indien van toepassing. Enkele voorbeelden zijn, als u ergens pijn hebt of een
bepaalde zone van uw lichaam niet mag behandeld worden, als u allergieën hebt of speciale
medicatie neemt, tevens als u zwanger bent vermeld u dit ook best. Wij hebben deze
informatie nodig om de behandelingen zo goed en veilig mogelijk uit te voeren.
Voor lichamelijke verwondingen/schade die bij ons worden opgelopen door roekeloos of
onoplettende handelingen zijn wij verzekerd.
Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt (1) tot vergoeding van directe schade en (2) tot
maximaal het bedrag dat je ons hebt betaald voor de aanschaf van de opleiding, behandeling
of aankoop. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie.
De hierboven weergegeven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet als wij de schade
hebben veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.


Artikel 9. Beëindiging van onze dienstverlening
Wij hebben altijd het recht om onze dienstverlening per direct te beëindigen indien jij je niet
houdt aan jouw contractuele verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden of een
overeenkomst die van toepassing is.


Artikel 10. Persoonsgegevens
Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens conform de AVG (de “Algemene
Verordening Persoonsgegevens”) te verwerken. Op onze website vind je onze
privacyverklaring. Daarin kun je precies nalezen wat we met je gegevens doen, welke
beveiligingsmaatregelen we hebben genomen en wat jouw rechten zijn met betrekking tot
jouw persoonsgegevens.


Artikel 11. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Mocht sprake zijn van een geschil dat we niet in goed overleg met elkaar kunnen oplossen,
dan wordt dit geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in Antwerpen. Als je een natuurlijk
persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kun je echter, binnen
een maand nadat wij ons schriftelijk op deze bepaling hebben beroepen, ervoor kiezen om het
geschil te beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter.
Tot slot
Jouw vragen, klachten of opmerkingen kun je aan ons voorleggen via e-mail
(romy.dom@hotmail.com). We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw e-mail.